OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúci:

Zarea, s.r.o.
Kolonia Hviezda 6340/149,Martin 03608
IČO: 36434604
DIČ: 2022060942

IČ DPH:SK 2022060942

Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu v Žiline,dňa 17.9.2005,vložka č.16639/L

E-mail.: ellamodashop@gmail.com

Tel.: 0910 330044


Kupujúci (objednávateľ): fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie
objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.ellamoda.sk. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.

Zmluvou sa rozumie
kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovarom sa rozumejú
všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.ellamoda.sk.


II. Objednávanie tovaru

 

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu www.ellamoda.sk, alebo môže uskutočniť telefonickú objednávku na telefónnom čísle 0910 330044. Objednávka je vo všetkých prípadoch záväzná. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov(označené hviezdičkou) v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade.


III. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

 

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.ellamoda.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a balné náklady. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Objednávateľ uskutoční platbu za objednaný tovar zaplatením dobierky pri jej prevzatí alebo prevedením platby vopred na bankový účet:

UniCredit Bank Slovakia a.s.,Šancová 1/A,Bratislava 813 33

číslo účtu: 6626320003/1111
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo Vašej objednávky

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.


IV. Dodanie tovaru

 

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej Republiky. Ak je tovar objednaný do 13:00 daného dňa, bude odoslaný nasledujúci deň, ak je tovar dostupný na sklade. Ak sa tovar momentálne v sklade nenachádza, tovar bude odoslaný do 14 dní. Kupujuci bude telefonicky alebo e- mailom informovaný o najbližšom možnom termíne dodania. Pokiaľ kupujúci nebude s dátumom dodania súhlasiť, môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené. V prípade, ak si zákazník tovar z akéhokoľvek dôvodu od kuriéra neprevezme a o tovar bude mať naďalej záujem, zásielka mu bude opätovne zaslaná iba po uhradení celkovej sumy na náš učet vopred.


V. Poštovné

 

Výška poštovného predstavuje 3,50 € pri odoslaní tovaru prostredníctvom slovenskej pošty, 4,50 € pri odoslaní tovaru prostredníctvom kuriérskej služby, do zahraničia 6,50 € (prevodom na účet) .

 

VI.. Zrušenie objednávky,vrátenie tovaru

 

Objednávka je považovaná za záväznú po jej doručení predávajúcemu. O doručení objednávky predávajúcemu budete informovaní potvrdením objednávky, ktorá bude automaticky zaslaná na Vami zadaný e-mail. Kupujúci je oprávnemý stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania bez udania dôvodu. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese: zarea@zoznam.sk. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky, Váš e-mail a telefónny kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie su kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky.

Predávajuci vráti kupujucemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Pokiaĺ takto urobíte po tejto lehote, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcem už vzniknutú škodu v prípade, že už došlo zo strany predávajúceho k vynaloženiu preukázateľných nákladov v súvislosti so zaistením tovaru - nákup tovaru na objednávku, úhrada poštovného za odoslanie zásielky.

Predávajuci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade zaplatenej kúpnej ceny alebo jej časti mu budu finančné prostriedky vrátené do 7 pracovných dní na jeho účet.

V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie je kupujúci s objednaným tovarom spokojný, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust.& 12 odst.1 zákona č. 108/2002 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Tovar je potrebné vrátiť nepoškodený vo vhodnom obale spolu s príslušenstvom vrátane priloženej dokumentácie spolu s faktúrou-doklad o kúpe, na adresu sídla spoločnosti.Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred e-mailom, resp. telefonicky s uvedením čísla faktúry, na ktorú bol tovar nakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 15 dní na jeho účet.

Tovar,ktorý nám bude vrátený na dobierku nepreberieme!

 

VII. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 

V zmysle novely občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, telefonicky alebo poštou od 9.00 -17.00 hod. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady a faktúrou (doklad o kúpe). Inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Tovar je potrebné zaslať späť riadne zabalený, zaslaný doporučene. Tovar, ktorý nám bude vrátený na dobierku nepreberieme! Odporúčame zásielku poistiť. Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť!

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodneme na dlhšej lehote.

O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a e-mailom.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 

Využívaním internetového obchodu www.ellamoda.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácii o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento sôhlasna dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať.

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť svoju registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zrušená. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude kupujúci informovaný.

 

IX. NEPREBRATIE ZÁSIELKY

 

V prípade, že zákazník zásielku nepreberie v stanovenej odbernej lehote a zásielka sa nám vráti späť - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky. Ak si však zákazník nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení dodatočných expedičných nákladov


X. Záverečné ustanovenia

 

Vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 

Orgán dozoru :

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, Žilina 011 79

Tel.: 041/7632130

Fax.:041/7632139

e-mail.:za@soi.sk


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

OTYyZ